ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Όλες οι νέες εγκαταστάσεις και οι επισκευές ελέγχονται και πιστοποιούνται με σήμα καταλληλότητας CE σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 95/16/ΕΚ και τη νέα ΚΥΑ για τους ανελκυστήρες.

Οι έλεγχοι και οι πιστοποιήσεις πραγματοποιούνται από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποιήσεων ανελκυστήρων.

Το τεχνικό τμήμα της εταιρείας υποστηρίζεται από μηχανολόγο μηχανικό.